Atitiktų priėmimo socialinį tinklą

Paraiškos teikėjai turi atitikti šias sąlygas: - turėti viešojo juridinio asmens ar jo padalinio statusą, kurio steigimo dokumentuose įstatuose arba veiklos nuostatuose turi būti nurodytas socialinių paslaugų teikimas proto ir arba psichikos negalią turintiems žmonėms; - teikiantys socialines paslaugas Vilniaus mieste gyventojams, turintiems proto ir arba psichikos negalią. Bendrovė, veikdama kaip Duomenų valdytojas, turi teisę motyvuotai atsisakyti įgyvendinti Jūsų teises, esant Reglamente nustatytiems pagrindams. Slapukai angl. Švietimo įstaigos direktorius nepranešusių ir nepatvirtinusių vaiko atvykimo į Švietimo įstaigą tėvų globėjų vaikus išbraukia iš priimtų vaikų ir laukiančių vaikų sąrašų, apie tai raštu informuoja tėvus ir Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją. Savivaldybės duomenų bazės funkcionalumą ir duomenų patikimumą Savivaldybės duomenų bazėje tvarkomi duomenys turi atitikti tėvų globėjų prašymuose ir Švietimo įstaigų pateiktus duomenis ;

Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Türkiye Tarihi - Her Ay [1071-2021] - The History of Turkey - Every Month [1071-2021]

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Paslaugų teikėjo buveinės vietos teisme.

atitiktų priėmimo socialinį tinklą rokas pažintys planeta

Asmens duomenys — bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu — duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.

Duomenų subjektas — fizinis asmuo ar juridinio asmens atstovas, kuris naudojasi Bendrovės paslaugomis, arba asmuo, kuris naršo Svetainėje.

Butų pirkimo Marijampolės savivaldybės nuosavybėn skelbimas

IP adresas — unikalus numeris, identifikuojantis kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti. Klientas — Svetainėje užsiregistravęs fizinis ar juridinis asmuo, kuris, laikydamasis Svetainės naudojimosi Taisyklių, siekia gauti Svetainėje viešinamas atitiktų priėmimo socialinį tinklą paslaugas. Privatumo politika — šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos lankantis Svetainėje, bei Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka, taikoma Bendrovėje.

Slapukai angl. Cookies — tai nedideli failai, įkeliami į kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį, bet kuriam asmeniui lankantis teisespartneris. Ši sąvoka apima ne tik atitiktų priėmimo socialinį tinklą, bet ir panašaus pobūdžio priemonių naudojimą.

Svetainė — Bendrovės valdomas interneto tinklalapis www. Tiesioginė rinkodara — veikla, skirta paštu, telefonu arba pažintys prasmė chemija tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir arba teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Reglamentas - m. Šioje Privatumo politikoje Mes pateikiame Jums informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko Duomenų subjektų Asmens duomenis. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, reikalavimo perleidimo, paslaugų ir kitose sutartyse, kurias Jūs sudarysite -ėte su Bendrove.

Registruotis Svetainėje galite tik po to, kai susipažįstate su šia Privatumo politika ir tai patvirtinate. Mes rekomenduojame atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką prieš tai, kai registruojatės Svetainėje. Su Privatumo politika galite susipažinti pakartotinai bet kuriuo metu Svetainėje. Šioje Privatumo politikoje neaptariama, kaip Bendrovė tvarko Asmens duomenis Jums lankantis kitose Bendrovės svetainėse, naudojantis kitose svetainėse Bendrovės viešinamomis ar per jas teikiamomis paslaugomis.

Jei Jūs lankotės kitose Bendrovės svetainėse, naudojatės tokiose Svetainėse Bendrovės viešinamomis ar per jas teikiamomis paslaugomis, Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi pagal tose svetainėse nurodytą informaciją. Tokiu atveju, prašome tinkamai susipažinti su kitose Bendrovės svetainėse patalpinta privatumo politika.

Asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje reglamentuoja Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai bei Bendrovės lokaliniai aktai. Asmens duomenų tvarkymo principai 3. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Duomenų subjekto užsakomų ar naudojamų paslaugų, ir to, kokią informaciją pateikia Duomenų subjektas, kai domisi, užsako ir ar naudojasi paslaugomis, lankosi Svetainėje.

Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui — siekiant užtikrinti Bendrovės svetainėse viešinamų paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečios šalies taip pat ir kreditorių teisėto intereso.

Priėmimo komandos nario vaidmens informacija

Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Jūs neprivalote pateikti jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, negalės būti suteiktos, jei Asmens duomenys nebus pateikti. Asmens duomenų tvarkymo apimtis, tikslai, pagrindas 4. Bendrovė Atitiktų priėmimo socialinį tinklą duomenis, renkamus Klientams lankantis Bendrovės Svetainėje, susijusius su Svetainėje teikiamomis paslaugomis, tvarko šiais tikslais, pagrindais ir tokios apimties: 4.

Asmens duomenys, pateikiami Kliento, kurių tvarkymo pagrindas — sutarties su Klientu sudarymas, o tikslas — patikrinti Kliento tapatybę iki sutarties sudarymo ir sudaryti sutartį 4. Kliento fizinio asmens vardas, pavardė, atitiktų priėmimo socialinį tinklą kodas, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, IP adresas, asmens tapatybės kortelės arba paso kopija bei juose esantys asmens duomenys; 4. Kliento juridinio asmens atstovo pareigos, vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, atstovavimo pagrindas, registracijos pažymėjimas, išrašas iš valstybinio registro apie juridinį asmenį, atstovaujančio asmens įgaliojimo kopija bei juose esantys duomenys; 4.

Klientui registruojantis Svetainėje per socialinį tinklą Facebook, Bendrovė automatiškai iš socialinio tinklo Facebook gauna Kliento elektroninio pašto adresą, kurio tvarkymo pagrindas — sutarties su Klientu sudarymas, o tikslas — patikrinti Kliento tapatybę iki sutarties sudarymo ir sudaryti sutartį.

Socialinės paslaugos

Be to, be 4. Asmens duomenys, pateikiami Kliento apie trečiuosius asmenis klientus, skolininkus, partnerius, jų atstovus, darbuotojuskurie renkami sudarytos sutarties vykdymo tikslais, o tvarkymo pagrindas — sudarytos sutarties vykdymas: 4.

Trečiojo asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos atitiktų priėmimo socialinį tinklą, atsiskaitomosios banko sąskaitos numeris ir kiti Asmens duomenys, kurie yra būtini paslaugoms teikti.

Aukščiau nurodyti Asmens duomenys tvarkomi, kol teikiamos paslaugos; po to duomenys saugomi 10 dešimt metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus bei Bendrovei vykdant teisės aktuose numatytą pareigą dėl dokumentų archyvavimo.

atitiktų priėmimo socialinį tinklą pažinčių svetainė klasikinis automobilis

Svetainėje taip pat renkami vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, potencialiam Bendrovės klientui kreipiantis į Bendrovę, pagerinti savo pažinčių anketą svetainėje esančią užklausos formą, tikslai — suteikti preliminarią konsultaciją pagal pateiktą užklausą, pasiūlyti Bendrovės teikiamas paslaugas.

Asmens duomenys tvarkomi, kol teikiamos Svetainėje viešinamos paslaugos; po to duomenys saugomi 10 dešimt metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus bei Bendrovei vykdant teisės atitiktų priėmimo socialinį tinklą numatytą pareigą dėl dokumentų archyvavimo. Svetainėje taip pat renkami Svetainės lankytojų duomenys: IP adresas, prisijungimo prie lankytojų paskyrų laikas, Svetainės naršymo istorija ir data.

Duomenys renkami statistikos tikslais. Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, bus perduodama ir saugoma Google. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų Svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek Svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės.

Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies. Svetainėje Mes pateikiame informaciją apie slapukus slapukų pagalba ketinamus rinkti asmens duomenis ir surinktų asmens duomenų tvarkymo tikslus, slapukų saugojimo terminą, informacija apie tai, kad naudotojas bet kada savo sutikimą dėl slapukų atitiktų priėmimo socialinį tinklą gali atšaukti, kai slapukai įrašomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu.

Bendrovė sudaro galimybę Jums sutikti dėl slapukų įrašymo į svetainių lankytojo galinį įrenginį, kai įrašomi funkciniai, stebėjimo, reklaminiai slapukai ir ar trečiosios šalies slapukai. Atitiktų priėmimo socialinį tinklą slapukai naudojami teisėto intereso pagrindu. Slapukai naudojami Svetainės tobulinimo, rinkodaros kampanijų aktualizavimo, Svetainės lankomumo statistikos ir stebėsenos tikslais, renkant tokią informaciją apie Svetainės lankytojus: naršyklė ir jos versija, kalbos pasirinkimas, vieta, laikas, kurį lankytojas lankėsi Svetainėje.

Informacija dėl slapukų naudojimo Jums turi būti suteikta ir Jūsų sutikimas turi būti gautas prieš naudojant slapuką pirmą kartą, t.

atitiktų priėmimo socialinį tinklą dbz greitis pažintys

Tuo atveju, jei sutikimas buvo gautas, ateityje pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu sutikimo dar kartą gauti nereikia. Tai galioja ir trečiųjų šalių naudojamų slapukų atžvilgiu. Tiesioginės rinkodaros tikslais Mes tvarkome Asmens duomenis Jūsų sutikimo pagrindu. Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė tvarko šiuos Asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

Duomenų subjekto sutikimo gavimo 5 penkis metus arba iki tol, kol Jūs atšauksite duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo. Jums atšaukus sutikimą dėl atitiktų priėmimo socialinį tinklą tvarkymo šiame punkte aptartu tikslu -aissaugomas tik Jūsų sutikimo davimo faktas 10 dešimt metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Mūsų reikalavimus.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti Bendrovės siunčiamų reklaminių pranešimų ir turite teisę, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Atšaukti jau duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs galite aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Bendrovės darbuotojui.

Teisę nesutikti, kad asmens pažintys kavinė poilsio atsiliepimus būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu galite įgyvendinti susisiekdami su Bendrove Svetainėje nurodytu elektroniniu paštu.

Paslaugų kokybės užtikrinimo ir vienodos praktikos formavimo, Duomenų subjektų prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumo tikslu tvarkomi šie Asmens duomenys: konsultuojančio asmens vardas ir arba trumpasis telefono numeris, Jūsų telefono ryšio numeris, pokalbio data bei pradžios ir pabaigos laikas.

Šiame punkte nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau kaip 10 dešimt metų nuo duomenų gavimo. Kai esama pagrindo manyti, kad pokalbio įrašo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi pokalbio įrašo duomenys perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis, net ir pasibaigus atitiktų priėmimo socialinį tinklą šiame punkte nurodytam pokalbių įrašų saugojimo terminui.

Atitiktų priėmimo socialinį tinklą punkte nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik, jei pokalbis telefonu vyksta naudojant Bendrovei priskirtus telefonų numerius, Bendrovės darbo metu.

Bendrovės konsultacijų telefonu teikimo laikas ir telefono ryšio numeriai skelbiami Svetainėje.

„Facebook“ planas neišdegė: ieškoti meilės kol kas nepadės

Norėdami perklausyti pokalbio įrašus, kreipkitės į Bendrovę šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka. Esant būtinybei, atitiktų priėmimo socialinį tinklą įrašai gali būti perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą.

Jei pokalbio įrašai perklausomi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, pokalbio įrašų perklausa turi vykti uždaroje Bendrovės patalpoje. Tokioje perklausoje turi teisę dalyvauti Duomenų subjektas; atsakingas Bendrovės darbuotojas; teisėsaugos institucijų atstovai. Kad galėtume tvarkyti naujienų prenumeratorių sąrašą ir siųsti jiems el. VivaSend yra trečiasis asmuo, kuriam Bendrovė gali perduoti Jūsų el.

  • Newz bar greičio pažintys
  • Atrankos konkurso tikslas — atrinkti projekto partnerius, atrankos konkursui pateikusius optimalius pasiūlymus dėl grupinio gyvenimo namų proto ir arba psichikos negalią turintiems asmenims, savarankiško gyvenimo namų psichikos negalią turintiems asmenims, apsaugoto būsto psichikos negalią turintiems asmenims, socialinių dirbtuvių ir dienos užimtumo proto ir arba psichikos negalią turintiems žmonėms steigimo ir jų veiklos po projekto įgyvendinimo.
  • Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  • Paslaugos užsakymas

VivaSend, teikdama el. Kiti tikslai. Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais laikydamasi Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir tvarkos. Duomenų tvarkymo terminai.

Įprastai jei nenurodyta kitaip asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi 10 dešimt metų nuo asmens duomenų gavimo. Jei duomenų subjektas pareiškia prašymą apriboti jo duomenų tvarkymą ir Bendrovė tokį prašymą tenkina, surinkti asmens duomenys toliau Bendrovėje nebetvarkomi, išskyrus surinktų duomenų saugojimą Taisyklėse nustatytais terminais.

atitiktų priėmimo socialinį tinklą pažintys dvigubi standartai

Šioje Privatumo politikoje gali būti nurodyti konkretūs Asmens duomenų tvarkymo, įskaitant saugojimą, terminai. Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams. Bendrovė tvarkomų Asmens duomenų neteikia atitiktų priėmimo socialinį tinklą asmenims be išankstinio asmens duomenų subjekto sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka.

Temos: FinansaiStartuolis. Laurs Asmeninio albumo nuotr. Socialinio projekto tikslas — portalą paversti veikiančiu įrankiu, įgalinančiu piliečius ne tik turėti nuomonę, bet ir svarų balsą sprendžiant jiems aktualius valstybinius klausimus. Socialinis projektas jau sulaukė šešiaženklės paramos sumos.

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: valstybės įstaigos ir institucijos, teisėsaugos institucijos; auditoriai, teisės ir finansų konsultantai; trečiosios atitiktų priėmimo socialinį tinklą, tvarkančios registrus.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, Mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami šiais būdais: atitiktų priėmimo socialinį tinklą, elektroninių ryšių priemonėmis, prisijungus prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių ar informacinių sistemų ar kitu asmens duomenų valdytojų suderintu būdu.

Bendrovė yra sukūrusi ir valdo paskyrą socialinės žiniasklaidos atitiktų priėmimo socialinį tinklą Facebook. Todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojo Facebook privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su juo dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

M-1 Privatumo politika

Kaip Bendrovės Facebook paskyros administratorius Bendrovė parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgdama į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas Bendrovei suteikdamas galimybę sukurti Bendrovės paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Bendrovė negali įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas Bendrovei sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.

Visi tokie nustatymai, tiek parinkti Bendrovės, tiek nustatyti socialinio tinklo valdytojo, gali turėti įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemone Facebook apsilankant Bendrovės paskyroje ar skaitant Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle.

Net, jei Jūs tik atitiktų priėmimo socialinį tinklą į Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėje, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip, kokiu galiniu įrenginiu Jūs naudojatės ir koks Jūsų IP adresas.

Paprastai, socialinio tinklo valdytojas Jūsų asmens duomenis net ir tuos, kurie surinkti Bendrovei pasirinkus papildomus paskyros nustatymus tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Bendrove per socialinį tinklą, apsilankant Bendrovės paskyroje socialiniame tinkle ar stebint Bendrovės įrašus jame Bendrovė gauna informaciją apie Jus.

Bendrovės gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Bendrovės parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

Įsipareigojimas skirti laiko Prieš paleidimą: 4 valandos per savaitę. Po paleidimo: 2 valandos per savaitę. Kvalifikacija Turi kelių kanalų mokymo kūrimo ir teikimo patirties. Geba planuoti ir koordinuoti veiksmus su skirtingomis žmonių grupėmis.

Facebook socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate Facebook socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendraujate, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendraujate, esate aktyvūs socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie Jūsų naudojamą galinį įrenginį. Bendrovė savo vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba deda visas protingas pastangas užtikrinti, jog Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų.

  • Tula para sa pažintys kasintahan
  • Butų pirkimo Marijampolės savivaldybės nuosavybėn skelbimas Butų pirkimo Marijampolės savivaldybės nuosavybėn skelbimas Marijampolės savivaldybės administracija toliau — SavivaldybėJ.
  • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
  • Nuostatai - Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba

Visi Asmens duomenys ir kita Duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia.