Padaryti jim ir pam dating realiame gyvenime

Austėjos blogas. Visi ino, kaip sunku pasiekti mokslo bei meno auktybes prastu bdu, bet vos tik plaiau pa plis mano mechaninis aparatas, net visikas nemoka gals rayti visokias knygas: filosofinius ir juridinius trak tatus, teologijos ir matematikos veikalus, politinius pamfle tus ir net eilraius, nes knygoms rayti tada nereiks nei mokslo, nei gabum. Mūsų komandoje dirba profesionalūs, pripažinimą pelnę stilistai kurie atsakys į visus garderobo formavimo klausimus. Schopenhauerio tragiškas pasaulėžiūrinis pesimizmas žymėjo renesansinių ir romantinių sintetinių siekių destrukciją ir sukūrė prielaidas daugelio X X a.

Pietro U. William R. Internationales Arbeitsgespräch.

Vanda Aramavičiūtė Vilniaus universitetas, edukologija Prof.

Gyvenimas ir literatūrinė veikla. Kitaip nei tuo laikotarpiu šiame mieste leisti daugiausia trumpalaikiai įvairios pakraipos periodiniai leidiniai 2, jis tautiškai susipratusių lietuvininkų Jagomastų šeimos, Vydūno rūpesčiu per keliolika leidybos metų išlaikė lietuvybės puoselėjimo poziciją, taikėsi prie dvikalbystės sąlygomis gyvenančios lietuvininkų kalbinės mažumos poreikių.

Šiame straipsnyje analizuojamas Naujojo Tilžės keleivio atsiradimas Rytprūsių lietuvių periodikos liberalėjimo kontekste bei detaliau atskleidžiamas šio laikraščio santykis su lietuvininkų sociokultūriniais poreikiais ir nykstančia jų gimtąja kalba. Tokiu požiūriu laikraštis tik labai glaustai apibūdinamas amžininkų Vi- 1 Lituania spausdino NTK nuo pat pradžios, tačiau jo leidybą iš Spaudos draugijos Rytprūsiuose formaliai perėmė tik nuo metų rugpjūčio 19 dienos Vytas Urbonas, Lietuvių laikraštis.

Nuo seniausių laikų iki mūsų dienų, Vilnius: VU leidykla, NTK leidimas visą laiką išliko tose pačiose rankose Enzys Jagomastas metais buvo Spaudos draugijos pirmininkutodėl po šio perėmimo jokių laikraščio koncepcijos permainų neįvyko. Čia ėjo vienas kitas tautinės krypties periodinis leidinys pavyzdžiui, metais Spaudos draugijos savaitraštis Rytojus ar vadinamasis padaryti jim ir pam dating realiame gyvenime liti nisvisuomeninis laikraštis metais Tilžėje, Karaliaučiuje bei Berlyne leistas Laisvės žodis ir dvisavaitis Laisvas žodis.

Daugiau buvo ūkininkams skirtų savait raščių metais Tilžėje ir Klaipė doje ėjo Laukininkasevangeliškosios bei krikščioniškosios periodikos evangelikų liuteronų pažiūras metais skel bė savaitraštis Pakajaus paslas, o metais leistas laikraštis Alyvų lapai ir metais ėjęs savaitraštis Pakajaus balsas bu vo krikščioniški. Vokiškai kalbančius informuodavo vokiškai spausdinti informaciniai leidiniai, pavyzdžiui, metais leistas Litauische Stimme Urbonas.

Todėl tokiuose šaltiniuose ir kiek išsamesniuose Birutės Baltrušaitytės, Domo Kauno 5 tyrimuose iškelti vertinimai čia komentuojami ir išplečiami paties laikraščio medžiagos analize. Kitose Lietuvos apskričių ir universitetų bibliotekose yra daug mažesnės apimties komplektų ar tik po keletą laikraščio numerių Lietuviški periodiniai leidiniai : Kontrolinis sąrašas, t.

Empirinės medžiagos analizės duomenys taip pat gretinami su istorikų studijose 6 at skleidžiamu sociokultūriniu kontekstu. Naujasis Tilžės keleivis įkūnijo XX amžiaus pradžios Rytprūsių tautiškai susipratusių lietuvių norą turėti laikraštį, keliantį jų tautinės 3 Vilius Gaigalaitis, Atsiminimai, sudarė Audronė Kaukienė, Klaipėda: KU leidykla,; Vydūnas, Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių, Vilnius: Vaga, [], Senesnėse enciklopedijose nevengiama pabrėžti patriotinės NTK pozicijos, jis vadinamas liberaliniu Mažosios Lietuvos lietuvių laikraščiu Vacys Bagdonavičius, Naujasis Tilžės keleivis, TLE 3,; Naujasis Tilžės keleivis, LTE 8, taip pat vertinama ir Juliaus Tamošiūno sudarytame bibliografijos sąraše Julius Tamošiūnas, Lietuviškų periodinių leidinių bibliografijaKaunas: [J.

J. Perelmanas Įdomioji Algebra, 1952

Tamošiūnas], Bostoniškė enciklopedija aktualina jo vietą kultūriniame-istoriniame kontekste: Sustojus Lietuviškai Ceitungai ir Keleiviui, N[aujasis] T[ilžės] K[eleivis] buvo vienintelis lietuvių ir lietuviškos dvasios laikraštis M[ažo joje] Lietuvoje LE 20, Naujesniuose leidiniuose vertinimai nuosaikesni, pateikiami tik paties laikraščio paantraštėje fiksuoti įvardijimai, todėl NTK vadinamas prūsų lietuvių tautinės mažumos laikraščiu Naujasis Tilžės keleivis, Lietuviški periodiniai leidiniai : Kontrolinis sąrašas, Vilnius: LNB Bibliografijos ir knygotyros centras,; Naujasis Tilžės keleivis, Žurnalistikos enciklopedija, sudarė Genovaitė Burneikienė, Dalia Dirvonaitė, Juozapas Vytas Urbonas, Vilnius: Pradai, Lietuviškos knygos raidaVilnius: Baltos lankos, Straipsnio autorė taip pat rė mėsi savo metais parengta humanitarinių mokslų daktaro disertacija Deutscher lexikalischer Lehneinfluss in der litaui schen Zeitung Ostpreußens Naujasis Tilžės keleivis.

Tokios liberaliosios atšakos atsiskyrimas nuo konservatyviosios pakraipos leidinių prasidėjo jau XIX amžiaus pabaigoje. XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje Rytprūsių valdžios inicijuotuose lojalumui ugdyti skirtuose, tačiau lietuvių kalba spausdintuose leidiniuose ėmė formuotis mintys apie gimtosios kalbos išsaugojimą.

padaryti jim ir pam dating realiame gyvenime

Tokį perėjimą iliustruoja keletas tarpusavyje susijusių lietuviškų Rytprūsių laikraščių, turinčių savo pavadinime žodį keleivis. Kurſchat in Königſ berg]. Tyrėjų darbuose pabrėžiamas jo provokiškumas 7, tačiau įžvelgiamas ir valstiečių prisirišimo prie gimtosios kalbos palaikymas rašyti pažinčių profilis žmogui gerai parengtos ir techniškai suredaguotos medžiagos pateikimas.

 • Raudonos vėliavos a moters pažintys profilyje
 • Savaitės parodų Lietuvoje kalendorius (balandžio 12–18 d.) | „Vilniaus galerija“
 • Z-Library single sign on
 • 12 internetinių pažinčių „patirtis“ - (geri ir blogi) - Kita
 • Dovetail jungtiniai baldai
 • Savaitės parodų Lietuvoje kalendorius (gegužės 3–9 d.) | „Vilniaus galerija“
 • I S S N X. Archivum Lithuanicum 10 - PDF Free Download

Neabejotinai teigiama buvo tai, kad Keleivis suaktyvino lietuvininkų idėjinę diferenciaciją, kuri XIX amžiaus antroje pusėje padėjo atsirasti naujiems įvairios idėjinės orientacijos kūno kalba pažintys periodiniams leidiniams žr. Mat Kuršaitis, nebepajėgdamas Keleivio leisti, pardavė jį Einarui. Šis laikraščio leidimą sustabdė ir atnaujino tik metų gegužę, o nuo metų balandžio iki metų gegužės, susitaręs su intensyviai lietuviškus spaudinius leidusiais Reilenderiais, Tilžėje leido savaitraštį NK.

Einaro redaguotas NK daug lietuviškesnis už kuršaitiškąjį 8.

padaryti jim ir pam dating realiame gyvenime

Nuo ojo numerio NK spaudai rengęs Johanas Ferdinandas Kelkis ajame numeryje pakeitė pavadinimą į Tilžės keleivį Til ês Keleiwis, Lietuwos Naudingaſis Kelrodis; toliau TKtačiau paliko senąją numeraciją ir leido 2 3 kartus per savaitę iki metų. TK 7 Laikraščio publikacijose buvo pasisakoma prieš lietuvių nacionalinį judėjimą [ Bendrinės kalbos iškilimas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla,Laikraščio Naujasis Tilžės keleivis padaryti jim ir pam dating realiame gyvenime su laikmečiu i r l i e t u v i ų k a l b o s p a d ė t i american girl tikslas: dating brazilijos vyras i Rytprūsiuose 13 1 pav.

Archivum Lithuanicum 3 - Lietuvių kalbos institutas

Lietuviško Rytprūsių laikraščio Keleivis konservatyviosios kairėje ir liberaliosios dešinėje atšakų genezė su pertrūkiais redagavo Einaras, Jurgis Arnašius, Kristupas Jurkšaitis, kol laikraštis buvo sustabdytas dėl mažo pelningumo. Nors Kelkis ir buvo pasukęs padaryti jim ir pam dating realiame gyvenime linkme, tačiau ypač Arnašiaus redaguojamas TK tapo palankesnis lietuvių reikalams 9.

Jo savotik samprotavim paaikinsime pavyzdiu. Imkime svok auksas" ir eil svok, reikiani spalvas: m lynas, alias, geltonas, raudonas, baltas, juodas ir t. S vok auksas" nuosekliai derinsime su visomis spalvos svokomis.

Dėl šios priežasties kiek daugiau nei keturiasdešimt metų ėjęs laikraštis vadinamas visuomeniniu-politiniu arba liberaliniu Tamošiūnas, nors ir atvirai laviravo tarp lojalumo Prūsijos valdžiai bei tautiškumo.

Perkeltas į Tilžę, vėliau parduotas Jurgiui Traušiui Priekulėje, metais laikraštis tapo Konservatyvų draugystės laiško Konʒerwatywu Draugyſtes Laißkas;kurį leido Rytprūsių lietuvių konservatorių draugystė Tamošiūnas, priedu.

I S S N X. Archivum Lithuanicum 10

Spaudos draudimo metais Rytprūsių lietuvių kultūros centru tapusioje Tilžėje vyko intensyvus darbas 10, o NTK leidimo metu ypač dėl metais suaktyvėjusios nepalankios vokiečių politikos visuomeninio gyvenimo aplinkybės buvo pasikeitusios lietuvių nenaudai. Jau kiek anksčiau prasidėjusį tautinį atgimimą nutraukė Pirmasis pasaulinis karas, o vėliau slopino stipri germanizacija. Trečiajame dešimtmetyje buvo persekiojami visuomenininkai, trukdoma kultūros renginiams, uždaromi periodiniai leidiniai Nuo metų Rytprūsių lietuviai neteko visų teisių į tautinę egzistenciją, nuo metų uždrausta visų lietuviškų kultūros draugijų veikla Bagdonavičius Gana reguliariai keturių puslapių 12 dukart per savaitę leistą NTK 2 pav.

Enzys Jagomastas redagavo ir metais, jo duktė Ona Jagomastaitė-Vilmantienė po santuokos Anna [Anita] Mecklenburger-Vilmantienė metais; prie šio darbo prisidėdavo ir leidėjo sūnus Dovas Jagomastas. Lietuvių tautinės mažumos atstovavimo pozicijai darė įtaką Enzio Jagomasto asmenybė ir nusiteikimas pilietiškumas 13, lietuviškų raštų leidybos tradicijos 14 bei finansiniai saitai su Lietuva laikraščio leidimą rėmė ir Lietuvos vyriausybė Kaunas, raginusi atstovauti lietuvių teisėms Rytprūsiuose 10 Čia spausdinti pirmieji DL skirti periodiniai leidiniai ir knygos, vėliau ir kitų krypčių laikraščiai, buvo kuriamos lietuviškos draugijos, kurias pakentė vokiečių valdžia.

/ Gyvenimo prasmės ir beprasmybės / melavau atsirado FOTO! - baltkalis.lt

Tačiau nuo metų taikydamasi prie valdžios pašalpų ji buvo perėmusi provokišką kryptį Urbonas; MLE 3, metais dėl leidėjo finansinių sunkumų numerių laikraščio apimtis pažintys superautomobilis savininkams iki dviejų puslapių metais nuo vasario vidurio iki balandžio vidurio laikraščio leidimas buvo sustojęs.

Iš knygų, brošiūrų, lapelių, kalendorių, smulkiųjų spaudinių, lietuvišką tautinį sąjūdį palaikančių laikraščių daugiau nei du trečdaliai skirta Rytprūsių lietuviams Domas Kaunas, Lituania, MLE 2.

Iki Pirmojo pasaulinio karo buvusi stabili, Lituanios situacija pasikeitė metais, pradėjus užsiimti leidyba Lietuvai.

padaryti jim ir pam dating realiame gyvenime

Nors padidėjusios apimtys reiškė suklestėjimą, tačiau patirta finansinių sunkumų dėl užsakovų neatiduotų skolų, dėl muitų. Jau nuo metų spaustuvę boikotuodavo svarbiausi klientai vokiečių verslininkai Kaunas, o nuo metų santykiai su vokiečiais itin pablogėjo Baltrušaitytė Reikėdavo gintis nuo vokiškų laikraščių intrigų ypač vietinio Tilsiter Allgemeine Zeitung 15nuo suaktyvėjusio vokiečių Memellandbundo veiklos Po metų vokiečių valdžia nuolat per- 15 Tilsiter Allgemeine Zeitung nuo XX amžiaus trečiojo dešimtmečio vidurio spausdino straipsnių, kurių pagrindinė mintis buvo ta, jog lietuvių kultūrinę veiklą jau seniai reikėję uždrausti kaip antivalstybinę Vydūnas [], NTK informuodavo apie tokius išpuolius žr.

Nors ir nebūdamas didelio tiražo leista apie egzempliorių, plg. Nauja lietuviška ceitunga ir Tilžės keleivis leisti egzempliorių tiražu bei neturėjęs daug prenumeratorių metais prenumeruoti egzemplioriai, tik [Kaunas]NTK buvo svarbus pačiai leidyklai.

Mat Lituania per šį laikraštį palaikė kultūrinius ir komercinius ryšius su Rytprūsių lietuviais.

padaryti jim ir pam dating realiame gyvenime

Kartu tai sąlygojo ir derinimąsi prie Rytprūsių lietuvių bendruomenės būriškojo identiteto Keleto inteligentų puoselėta vientisos lietuvių tautos vizija Rytprūsių lietuviai nepersiėmė Hermann [], 73 94jie netapo ir modernia tauta visų pirma jų socialinė struktūra buvo nepilna čia nesusiformavo vieninga lietuviškoji inteligentija.

Tiktai palyginkime Did. Lietuwos Lietuwius. Ne iurint maſkolißkos Prieſpaudos Laikų ten atſirado wiſa Eilē mokytų Wyrų, kurie ſėkmingai paſidarbawo dėl ſawo Tautos Reikalų. Taigi mes ſu jais tů At wilgiu ir wiſai ſuſilyginti negalime, mes po iß did iosios Wokiecʒių Kulturos Įtekme likome lig akli NTK 60,2.

NewMood prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

Išblėsus lietuvininkų politiniam aktyvumui dėl savo teisių, laikraštis koncentravosi į kultūrinius, religinius, ekonominius bendruomenės interesus. Toks pragmatiškumas išsakytas pirmuosiuose NTK numeriuose: apraßo trumpai wisus politißkus Atſitikimus, talpina gra ius Apraßymus ir Nuſi dawimus, Eiles ir Eilēraßcʒius, praneßa iß muſu Kraßto ir iß Karaliaucʒiaus ir Berlyno wiſus Turgus, ſkelbia Piewu Parſamdymus, paſergēs kiekwieną ſawo Skaitytoją, kad jis neturētų tokių ir panaßių Ißkadų, praneß Mokējimo Termynus Financamto [Reklaminis skelbimas], NTK 2,1.

Iš tiesų laikraštis pranešdavo apie politiką ir pasaulio įvykius bėgant metams kisdavo rubrikų pavadinimai Naujauſios inios, Wiſokios inios, Iß wiſo Swieto, Trumpai naujauſios inios, Wiſokiu Naujienu Ap walga, 17 Onai Jagomastaitei metais iškelta byla dėl laikraščio publikacijų, neįtikusių nacio nalsocialistų režimui, dėl lietuvių teisių gynimo persekioti Enzys Jagomastas, Vydūnas.

Juos vienijo dar egzistuojančios vertybės kalba laikyta pagrindiniu šios tautinės grupės identifikavimo požymiu ir etninė kultūra Pocytė58, Senoji lietuvių kultūra Rytprūsiuose metais buvo iš esmės sunaikinta Zinkevičius Siekdamas būti visapusiškas, laikraštis reguliariai rašė apie ekonomiką, ūkininkavimą Gaſpadoryſtēs Ap walga, Turgai, Muſu Gaſpadoriams, Ukißkos inios padaryti jim ir pam dating realiame gyvenime, spausdindavo religines naujienas Ba nytißkos inios ir protestantiškas vertybes propaguojančius Jurgio Ledraičio ir Frydricho Kuršaičio tekstus, pranešdavo apie orą Koks bus Oras?

Kita vertus, leidėjai ir straipsnių autoriai, palaikydami ryšius su Lietuva studijuodami, lankydamiesi joje, bendradarbiaudami su visuomenininkais ir stebėdami ten vykstančio kultūrinio gyvenimo aktyvėjimą, siekė Rytprūsiuose saugoti lietuvybę bei skatino tai daryti bendruomenę.

Lietuvių kalbos ir etninės kul tūros kaip svarbiausių lietuvybės požymių išsaugojimo pozicija akivaizdi specializuotuose skirsniuose ir straipsniuose, pasirašytuose leidėjų vardu Rēd. Tačiau vengta padaryti jim ir pam dating realiame gyvenime konfrontuoti su konservatyvesnėmis Rytprūsių lietuvininkų nuostatomis. Štai ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje stiprėjant nacionalsocialistų spaudimui, laikraštyje ir toliau skelbiami draugiški lietuvių tautinės mažumos identiteto išsaugojimo siekiai, kartu pabrėžiamas lojalumas Prūsijos valstybei: Mes Prūſų Lietuwininkai niekad nebuwome ir dabar neeſame nei jokie Walſtybēs Prießininkai!

Jim \u0026 Pam - ভালোবাসা বাকি (Lyrics) [The Office x Popeye (Bangladesh)]

Mūſų wienintelis Rūpeſtis tēra tiktai ißlaikyti ir brangint mūſų ſenąją lietuwißką Kalbą ir Kultūrą! Nereikia bijoti lietuwißką Laikraßtį ſkaityti! Siekiant patriotinių tikslų laikraštyje atsiskleidžia ir individualesni autorių požiūriai bei kuruojamos padaryti jim ir pam dating realiame gyvenime.

XIX amžiaus lietuvių literatūroje vadovaujantis Martyno Jankaus lietuvybės idėjomis ir pabrėžiant integracinį aspektą lietuviška provincija Prūsijos sudėtyje vis dažniau pradėta vadinti Mažąja Lietuva, tokių įvardijimų pasitaiko Emilio Vilmanto straipsniuose.

 • Pažinčių vadovas vienišiems tėvams
 • Atsisiųsti visą tomą kaip pdf - Lietuvių katalikų mokslo akademija
 • Drabužiai ir batai internetu. | Newmood
 • Nick Hornby Archives - Mahila
 • Pažintys seną namą
 • Stilingi drabužiai vaikams iš Anglijos, Lenkijos ir Lietuvos - Part
 • ISSN Lietuvių katalikų mokslo akademijos. Metraštis. Vilnius, PDF Darmowe pobieranie

Nuo metų NTK intensyviau vartojami geografiniai pavadinimai Šiaurnemunio kraštas, Padaryti jim ir pam dating realiame gyvenime kraštas gali būti suprantami kaip neutralumo išraiška. J-tė, O. J-tė, Ona Prūsaitė, O. Wilmantienė, O. Jagomastaitės vyras vokietis Emilis Mecklenburgeris-Vilmantas, taip pat buvo įtrauktas į laikraščio leidimą, jis savo straipsnius pasirašydavo Wilmantas.

ISSN Lietuvių katalikų mokslo akademijos. Metraštis. Vilnius, 2010

Ketvirtajame dešimtmetyje daugiausia Jagomastaitės rūpesčiu NTK kryptingai buvo šviečiamos bei lavinamos moterys ir jaunimas. Nuo metų su pertrūkiais spausdinami skirsniai Moterų Kampelis, Jaunimo Kampelis, metais Waiku Kampelis ir pan. Čia drąsiau konfrontuojama ir su kasdieniškomis prisitaikėliškumo apraiškomis, pavyzdžiui, lietuvaičių moterų miesčionėjimu Lietuwių Moteros, NTK 45,3. Gimtąją kalbą ši lietuvininkė laikė neatsiejama etnolingvistinės bendrijos gyvybingumo dalimi: reikia ſuſipraſti ir ſuwienytomis Sylomis ſu kitais Wiengencʒiais ſtengties ſawo Wai kams ißlaikyti brangiauſią Tēwų Palikimą prigimtąją Kalbą O[na Ja go mastai tė], Fryʒu Giminēs Kowa u Buwi, NTK 19,1.

 1. Pažinčių fart barjeras
 2. Deguonies turiu dar penkiolikai minuciu.
 3. Greitasis pažintys guildford biblioteka
 4. Išversti pažinčių profilis
 5. Renginys vaikams tinkamas ne tik gimtadienio proga.

Leidėjo sūnus Dovas Jagomastas, įgijęs humanitarinį išsimokslinimą Karaliaučiaus bei Kauno Vytauto Didžiojo universitetuose, grįžęs talkino tėvui. Nuo metų jis vadovavo spaustuvei, intensyviai rengė laikraščiui straipsnius 20, pasirašydamas Br. Nors siūlyto NTK redagavimo Vydūnas dėl didelio savo užimtumo atsisakė, jo straipsniai, kuriuose aptariami Rytprūsių lietuvių identiteto klausimai 21, darė 20 Vien metais Dovas Jagomastas paskelbė per 30 straipsnių, kuriuose diskutavo apie kalbos išsaugojimą Ißlaikykime ſawo Kalbą!

12 gerų ir blogų internetinių pažinčių patirčių

Šis autorius straipsnius pasirašydavo Wydunas, Wyd. Vydūno straipsniuose propaguojamas pasyvus pasipriešinimo vokietinimui principas neprarasti vidinės tvirtybės, būti kantriems ir nepasiduoti provokacijoms. Lietuviai traktuojami nebe kaip vidinio neatsparumo, o kaip visiškai beginklė politinio ir kultūrinio smurto auka Bagdonavičius Enzys Jagomastas straipsnius pasirašydavo inicialais E.

Leidėjas ragino lankyti lietuvišką skaityklą Tilžėje, rinkti istorinę vertę turinčias knygas, laikraščius žr.

Valentinavičius V i r g i s Vasilevskis E u g e n iju s Žemaitis Cerneckis V in c e n t a s

Praktiniais kalbos klausimais ieškojo dialogo su lietuvininkais skyrelyje Nauj. Til ēs Keleiwis kalba ſu Skaitytojais, kur aptardavo vietovardžių vokietinimą ir kitus klausimus.

J. Perelmanas Įdomioji Algebra, | PDF

Leidėjas inicijavo Lietuvos autorių grožinės literatūros kūrinių perspaudus: poeziją per dvidešimt Maironio eilėraščių, po padaryti jim ir pam dating realiame gyvenime Vinco Mykolaičio-Putino, Kazio Binkio, Liudo Giros, Vinco Kudirkos, Prano Vaičaičio eilėraščių ir prozos kūrinius po keletą Petro Cvirkos, Šatrijos Raganos, Motiejaus Valančiaus, Vinco Krėvės, Jono Biliūno apsakymų ir apysakųpats leido jų knygas ir taip stengėsi tiesti bent jau dvasinį tiltą su Lietuva.

Dėdavo ir tautosakos lietuviškų pasakų, perspausdindavo Simono Daukanto užrašytos pasakojamosios tautosakos tekstų. Spaudžiant pronacistiniams sluoksniams kai kurie lietuvininkai atsisakydavo prenumeratos, todėl tekdavo laikraštį įvairinti ir dėti pasaulinės literatūros Selmos Lagerliof, Levo Tolstojaus, Oskaro Vaildo kūrinių. Akivaizdu, kad NTK, nors ir varžomas nutautėjančio adresato poreikių, siekė ugdyti išprususį lietuvininką: informuotą apie svarbiausius pasaulio ir regiono Rytprūsių ir Lietuvos įvykius, išmanantį ūkininkavimo ir visuomenės gyvenimo dalykus, saugantį pragmatiškas protestantiškumo vertybes, o svarbiausia išlaikantį lietuviškuosius savo identiteto bruožus ir nevengiantį kultūrinių ryšių su Lietuva.

Jau metų pirmojo numerio prakalboje pasirodžiusi patriotinė gimtosios kalbos išlaikymo deklaracija negalime leiſt wisißkai nutilt lietuwißkam od iui buvo kartojama per visus laikraščio leidimo metus.