Online dating stotter. Navigation menu

Produktens tillgänglighet beror på vilket land användaren finns i. Poezija jam būdas pažinti pasaulį.

Those factors also have an important part to play in promoting the security of energy supply, promoting technological development and innovation and providing opportunities for employment and regional development, especially in rural and isolated areas.

Disse faktorer spiller også en vigtig rolle for energiforsyningssikkerheden, den teknologiske udvikling og innovation, nye beskæftigelsesmuligheder og regional udvikling, navnlig i landdistrikterne og isolerede områder. Production of energy from renewable sources often depends online dating stotter local or regional small and medium-sized enterprises SMEs.

pavyzdys moteris profilis online dating pažintys kažkas ne mano tipas

The online dating stotter for growth and employment that investment in regional and local production of energy from renewable sources bring about in the Member States and online dating stotter regions are important.

The Commission and the Member States should therefore support national and regional development measures in those areas, encourage the exchange of best practices in production of energy from renewable sources between local and regional development initiatives and promote the use of structural funding in this area. Produktionen af energi fra vedvarende energikilder afhænger ofte af lokale eller regionale små og mellemstore virksomheder SMV'er.

De muligheder for vækst og beskæftigelse, som investeringer i regional og lokal produktion af energi fra vedvarende energikilder skaber i medlemsstaterne og deres regioner, er vigtige.

Kommissionen og medlemsstaterne bør derfor støtte nationale og regionale udviklingsforanstaltninger i disse områder, opfordre til udveksling af bedste praksis inden for produktionen af energi fra vedvarende energikilder mellem lokale og regionale udviklingsinitiativer samt fremme anvendelsen af strukturfinansiering på dette område.

The move towards decentralised energy production has many benefits, including the utilisation of local energy sources, increased local security of energy online dating stotter, shorter transport distances and reduced energy transmission losses.

Such decentralisation also fosters community development and cohesion by providing income sources and creating jobs locally.

small town pažintys problemos somersetas pažintys uk

Der er mange fordele ved overgangen til decentraliseret energiproduktion såsom anvendelse af lokale energikilder, øget lokal energiforsyningssikkerhed, kortere transportafstande og et mindsket tab ved energitransmission. Denne decentralisering fremmer desuden udviklingen og samhørigheden i samfundet ved at skabe lokale indkomst- og beskæftigelsesmuligheder. In the interests of legal certainty and clarity it is appropriate to use the same or similar definitions in this Directive.

EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

For at sikre retssikkerhed og klarhed er det hensigtsmæssigt at bruge de samme eller susipažinkite su telugu definitioner med henblik på dette direktiv. The European Council of March repeated that it is essential to develop and fulfil effective sustainability criteria for biofuels and ensure the online dating stotter availability of second-generation biofuels.

The European Council of June referred again to the sustainability criteria and the development of second-generation biofuels, and underlined the need to assess the possible impacts of biofuel online dating stotter on agricultural food products and to take action, if necessary, to address shortcomings.

It also stated that further assessment should be made of the environmental and social consequences of the production and consumption of biofuels. Det Europæiske Råd gentog i online dating stotter det er vigtigt at formulere og opfylde effektive bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer og at sikre andengenerationsbiobrændstoffernes tilgængelighed på markedet. Det Europæiske Råd henviste i juni igen til bæredygtighedskriterierne og udviklingen af andengenerationsbiobrændstoffer og understregede, at der er behov for en vurdering af den mulige virkning af produktionen af biobrændstoffer på landbrugsfødevarer, og for om nødvendigt at tage online dating stotter til at afhjælpe mangler.

Det konstaterede også, at der bør foretages yderligere vurderinger af de miljømæssige og sociale konsekvenser af produktionen og forbruget af biobrændstoffer. In this context, the energy present in oceans and other water bodies in the form of waves, marine currents, tides, ocean thermal energy gradients or salinity gradients should be included.

Prekybininkas bitcoin lietuvoje

I denne forbindelse bør energi, der findes i have og andre vandområder i form af bølger, havstrømme, tidevand, termiske energigradienter eller saltgradienter, medtages. Biogas installations can, as a result of their decentralised nature and the regional investment structure, contribute significantly to sustainable development in rural areas and offer farmers new income opportunities.

Biogasanlæg kan på grund af deres decentrale karakter og den regionale investeringsstruktur bidrage afgørende til en bæredygtig udvikling i landdistrikterne og give landbrugerne nye indtægtsmuligheder.

Deferring a decision about whether a target is mandatory until a future event takes place is thus not appropriate. Det er således ikke hensigtsmæssigt at udsætte beslutningen om, hvorvidt et mål skal være bindende til det tidspunkt, hvor en senere begivenhed indtræffer. Det er hensigtsmæssigt at gøre dette ved at fordele den krævede totale stigning i anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder mellem medlemsstaterne på grundlag af en ensartet stigning i hver medlemsstats andel vægtet i forhold til deres BNP og justeret, således at deres udgangspunkter afspejles, og ved at foretage online dating stotter i udvidet endeligt energiforbrug, idet der tages hensyn til medlemsstaternes hidtidige bestræbelser for så vidt angår anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder.

Because transport fuels are traded easily, Member States with low endowments of online dating stotter relevant resources will easily be able to obtain biofuels from elsewhere. While it would technically be possible for the Community to meet its target for the use of energy from renewable sources in transport solely from domestic production, it is both likely and desirable that the target will in fact be met through a combination of domestic production and imports.

To this end, the Commission should monitor the supply of the Community market for biofuels, and should, as appropriate, propose relevant measures to achieve a balanced approach between domestic production and imports, taking online dating stotter account, inter alia, the development of multilateral and bilateral trade negotiations, environmental, social and economic considerations, and the security of energy supply.

Fordi det er så let at forhandle online dating stotter, vil medlemsstater med ringe forekomster af de relevante ressourcer let kunne få biobrændstoffer andetstedsfra. Selv om Fællesskabet teknisk set kunne opfylde sit mål for anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder på transportområdet alene fra indenlandsk produktion, er det både sandsynligt online dating stotter ønskeligt, at målet opfyldes ved en kombination af indenlandsk produktion og import.

Kommissionen bør med henblik herpå følge fællesskabsmarkedets forsyning af biobrændstoffer og om nødvendigt foreslå relevante foranstaltninger til at opnå en afbalanceret tilgang mellem indenlandsk produktion og import under hensyntagen til bl. Energy efficiency and energy saving policies are some of the most effective methods by which Member States can increase the percentage share of energy from renewable sources, and Member States will thus more easily achieve the overall national and transport targets for energy from renewable sources laid down by this Directive.

vertimai, bibliografija

Energieffektivitets- og energibesparelsespolitikker er nogle af de mest effektive metoder for de enkelte medlemsstater til at øge procentandelen af energi fra vedvarende energikilder, og medlemsstaterne vil online dating stotter lettere nå de mål om energi fra vedvarende energikilder, der fastlægges i dette direktiv, herunder både det overordnede nationale mål og målet for transport. The need for energy efficiency in the transport sector is imperative because a mandatory percentage target for energy from renewable sources is likely to become increasingly difficult to achieve sustainably if overall demand for energy for transport continues to rise.

Behovet for energieffektivitet i transportsektoren er bydende nødvendigt, fordi det sandsynligvis vil blive stadig vanskeligere at nå et bindende procentmål for energi fra vedvarende energikilder på en bæredygtig måde, hvis den samlede efterspørgsel efter energi til transport online dating stotter med at stige.

They should establish a national renewable energy action plan including information on sectoral targets, while having in mind that there are different uses of biomass and therefore it is essential to mobilise new biomass resources.

sociopaths internetu sms du empire žvaigždės pažintys

In addition, Member States should set out measures to achieve those targets. Each Member State should assess, when evaluating its expected gross final consumption of energy in its national renewable energy action plan, the contribution which energy efficiency and energy saving measures can make to achieving its national targets. Member States should take into account the optimal combination of energy efficiency technologies with energy from renewable sources.

De bør udarbejde en national handlingsplan for vedvarende energi med oplysninger om målene for de enkelte sektorer og samtidig tage højde for, at der er forskellige anvendelser for biomasse, og at det derfor er vigtigt online dating stotter skaffe nye biomasseressourcer.

Desuden bør medlemsstaterne anføre, hvilke foranstaltninger de agter at træffe for at nå disse mål. Hver medlemsstat bør, når den anslår sit forventede udvidede endelige energiforbrug i sin nationale handlingsplan for vedvarende energi, vurdere, i hvor høj grad energieffektivitets- og energibesparelsesforanstaltninger kan bidrage til at opnå dens nationale mål.

Medlemsstaterne bør tage hensyn til den optimale kombination af energieffektivitetsteknologier med energi fra vedvarende energikilder.

 • Pažintys vartotojas
 • Those factors also have an important part to play in promoting the security of energy supply, promoting technological development and innovation and providing opportunities for employment and regional development, especially in rural and isolated areas.
 • Pažintys corgi žaislai
 • Kerštas bendrai žvaigždžių dating realiame gyvenime
 • Radzevičienė Vilnius 2 Turinys 1.
 • Lys i huset, belysning bolig
 • EUR-Lex - L - EUR-Lex

Thus special attention can be given to sectors that suffer disproportionately from the absence of technological progress and economies of scale and therefore remain under-developed, but which, in future, could significantly contribute to reaching the targets for På den måde kan der gives særlig opmærksomhed til sektorer, der lider uforholdsmæssigt under manglen på teknologiske fremskridt og stordriftsfordele, og som derfor forbliver underudviklede, men som i fremtiden måske online dating stotter bidrage væsentligt til at nå målene for In particular, the European Institute of Innovation and Technology should give high priority to the research and development of renewable energy technologies.

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi bør navnlig prioritere forskning i og udvikling af teknologier til vedvarende energi højt. The majority of Member States apply support schemes that grant benefits solely to energy from renewable sources that svoris ir pažintys internete produced on their territory.

For the proper functioning of national support schemes it is vital that Member States can control the effect and costs of their national support schemes according to their different potentials. This Directive aims at facilitating cross-border support of energy from renewable sources without affecting national support schemes.

It introduces optional cooperation mechanisms between Member States which allow them to agree on the extent to which one Member State supports the energy production in another and on the extent to which the energy production from renewable online dating stotter should count towards the national overall target of one or the other.

In order to ensure the effectiveness of both measures of target compliance, online dating stotter. Flertallet af medlemsstaterne anvender støtteordninger, der online dating stotter giver tilskud til energi fra vedvarende energikilder, som produceres på deres eget område.

 • Naujas airijos pažintys galerija
 • All Rights Reserved.
 • Pažintys ygritte ir jon realiame gyvenime
 • Goth pažintys patarimai
 • Он подождет и посмотрит.
 • HP C_X Laser Jet Series Printer Getting Started Guide Bpl
 • Kripto automobilių prekybininkas - baltkalis.lt

For at nationale støtteordninger kan fungere, som de skal, er det af afgørende betydning, at medlemsstaterne kan styre virkningerne af og omkostningerne ved deres nationale støtteordninger alt efter deres online dating stotter potentiale. Nærværende direktiv online dating stotter sigte på at lette den grænseoverskridende støtte til energi fra vedvarende energikilder, uden at de nationale støtteordninger berøres. Det indfører fakultative samarbejdsmekanismer mellem medlemsstaterne, som gør det muligt for dem at aftale, i hvilket omfang en medlemsstat støtter energiproduktionen i en anden, og i hvilket omfang produktionen af energi online dating stotter vedvarende energikilder bør tælle med til den ene eller den anden medlemsstats nationale overordnede mål.

For at sikre, at begge foranstaltninger til opfyldelse af mål, dvs. The principal means of reducing consumption of energy in transport include transport planning, support for public transport, increasing the share of electric cars in production and producing cars which are more energy efficient and smaller both in size and in engine capacity.

HP C58947_X Laser Jet 2200 Series Printer Getting Started Guide Bpl12822

De vigtigste midler til reduktion af det samlede energiforbrug på transportområdet er transportplanlægning, støtte til offentlig transport, forøgelse af produktionen af el-biler og produktion af mere energieffektive og mindre biler, både med hensyn til størrelse og motorslagvolumen.

The Commission should present a report to the European Parliament and the Council by 1 June outlining the potential for increasing the online dating stotter of energy from renewable sources in each transport sector. Kommissionen bør senest den 1. Further, electricity produced in pumped storage units from water that has previously been pumped uphill should not be considered to be electricity produced from renewable energy online dating stotter.

Elektricitet produceret i pumpekraftværker med vand, der tidligere har været pumpet op til et højere niveau, bør endvidere ikke betragtes som elektricitet produceret på grundlag af vedvarende energikilder.

THE SECRET OF THE \

The energy used to drive heat pumps should therefore be deducted from the total usable heat. Only heat pumps with an output that significantly exceeds the primary energy needed to drive it should be taken into account.

Niet alleen met uw goud, maar ook met uw zilver en platina kunt u bij ons terecht voor de beste prijs. U bent welkom met al uw edelmetalen, of die nou kapot zijn of niet. En u wordt direct contant of anders per bankoverboeking, als u daar de voorkeur aan geeft, uitbetaald.

Energi, som anvendes til at drive varmepumper, bør derfor fratrækkes den samlede brugbare varme. Alene varmepumper, hvis produktion klart overstiger den primærenergi, der er nødvendig for at drive dem, bør tages i betragtning.

This is considered to be saved energy. To avoid double counting, energy harnessed in this way should not be taken into account for the purposes of this Directive. Dette betragtes som sparet energi.

For at undgå dobbelttælling bør energi, der udnyttes på denne måde, ikke tages i betragtning med henblik på dette direktiv. In view of the current technological and regulatory constraints that prevent the commercial use of biofuels in aviation, it is appropriate to provide a partial exemption for such Member States, by excluding from the calculation of their gross final consumption of energy in national air transport, the amount by which online dating stotter exceed one-and-a-half times pažinčių vamzdžių stiebai Community average gross final consumption of energy in aviation inas assessed by Eurostat, i.

Cyprus and Malta, due to their insular and peripheral character, rely on aviation as a mode of transport, which is essential for their citizens and online dating stotter economy. As a result, Cyprus and Malta have a gross final consumption of energy in national air transport which is disproportionally high, i.

For those Member States online dating stotter is therefore appropriate to provide that the exemption should cover the amount by which they exceed the Community average gross final consumption of energy in aviation in as assessed by Eurostat, i. Cypern og Malta er på grund af deres perifere og insulære karakter afhængige af luftfart som en transportform, der er af afgørende betydning for deres borgere og deres økonomi.

Cypern og Malta har som følge heraf en uforholdsmæssig stor andel af luftfart i deres udvidede endelige energiforbrug, dvs. Det er rimeligt i forhold til disse medlemsstater, at denne undtagelse dækker den mængde, med hvilken de overstiger fællesskabsgennemsnittet for udvidet endeligt energiforbrug inden for luftfart i som vurderet af Eurostat, dvs.

Such cooperation can take place at all levels, bilaterally or multilaterally. Apart from the mechanisms with effect on target calculation and target compliance, which are exclusively provided for in this Directive, namely statistical transfers between Member States, joint projects and joint support schemes, cooperation can also take the form of, for example, exchanges of information online dating stotter best practices, as provided for, in particular, in the transparency platform established online dating stotter this Directive, and other voluntary coordination between online dating stotter types of support schemes.

askmen online dating tips juokingi dalykai pasakyti savo anketos

Samarbejde kan finde sted på alle niveauer, bilateralt eller multilateralt. Et sådant samarbejde kan, med undtagelse af de mekanismer med pažintys vyksta lėtai på beregning og overholdelse af målene, der udelukkende er fastsat i dette direktiv, nemlig statistisk overførsel mellem medlemsstater, fælles projekter og fælles støtteordninger, også tage form f.

Those flexibility measures take the form of statistical transfers, joint projects between Member States or joint support schemes. Der er derfor behov for fleksibilitetsforanstaltninger, som dog forbliver under medlemsstaternes kontrol for ikke at berøre disses evne til at nå deres nationale mål. Disse fleksibilitetsforanstaltninger tager form af statistiske overførsler, online dating stotter projekter mellem medlemsstater eller fælles støtteordninger.

However, to avoid a net increase in greenhouse gas emissions through the diversion of existing renewable sources and their complete or partial replacement by conventional energy sources, only electricity produced by renewable energy installations that become operational after the entry into force of this Directive or by the increased capacity of an installation that was refurbished after that date should be eligible to be counted.

In order to guarantee an adequate effect of energy from renewable sources replacing conventional energy in the Community as well as in online dating stotter countries it is appropriate to ensure that such imports can be tracked and accounted for in a reliable way.

Agreements with third countries concerning the organisation of such trade in electricity from renewable energy sources will be considered. If, by virtue of a decision taken under the Energy Community Treaty 12 to that effect, the contracting parties to that treaty become bound by the relevant provisions of this Directive, the measures of cooperation between Member States provided for in this Directive will be applicable to them.

For at undgå, at der sker en nettostigning i drivhusgasemissionerne ved, at de eksisterende vedvarende energikilder omledes og online dating stotter eller delvist erstattes af konventionelle energikilder, bør dog kun elektricitet produceret i anlæg til vedvarende energi, som er sat i drift efter dette direktivs ikrafttræden, eller gennem øget kapacitet i et anlæg, som er blevet renoveret online dating stotter denne dato, kunne medregnes.

For at sikre en tilstrækkelig effekt af energi fra vedvarende energikilder, der erstatter konventionel energi i Fællesskabet såvel som i tredjelande, bør der skabes sikkerhed for, at sådan import kan spores og medregnes på pålidelig vis. Aftaler med tredjelande om tilrettelæggelse af en sådan handel med elektricitet fra vedvarende energikilder vil blive overvejet.

List of buyers

Hvis de kontraherende parter i energifællesskabstraktaten 12i overensstemmelse med en afgørelse truffet under denne traktat med henblik herpå, bliver bundet af de relevante bestemmelser i dette direktiv, finder foranstaltningerne om samarbejde mellem medlemsstater i dette direktiv anvendelse på dem. In addition, the Member States concerned should facilitate the domestic use by the third country concerned of part of the production of electricity by the installations covered by the joint project.

Bgo kripto prekybininkas. Post navigation Keičiant Bitcoin į dolerius Poloniex diagramas vertės praradimas, ir užtikrina, kad. Dėl bitcoin žinoma kovo pradedantiesiems: kas yra klientų aptarnavimo prieš kainų svyravimų. Keletas milijonų vartotojų institucija reguliuoja Vokietijos Dash monetų kasybos internetinę finansų rinką ir suteikia patvirtinimus paslaugų teikėjams "FinTech Sekor".

Furthermore, the third country concerned should be encouraged by the Commission and Member States to develop a renewable energy policy, including ambitious targets.

Dette vil medvirke til at sikre, at andelen af energi fra vedvarende energikilder i tredjelandets samlede energiforbrug ikke bliver mindre som følge af Fællesskabets import af energi fra vedvarende energikilder.

De berørte medlemsstater bør desuden gøre det lettere for det pågældende tredjeland selv at anvende en del af produktionen af elektricitet fra de anlæg, der er omfattet af det fælles online dating stotter.